Умовні графічні позначення схем


Умовні графічні позначення схем

Українські реферати - Документознавство Автор: ШЕР (реферати, курсові роботи)   

Таблиці, схеми, графіки, малюнки, формули, розрахунки, практичний матеріал, а також оформлення роботи будуть доступні після завантаження реферату (скачати реферат).

ЗМІСТ

Вступ
1. Характеристика окремих видів документів та їх найсуттєвіші типові ознаки: цільове призначення, читацька адреси, характер інформації
2. Класифікація і типологізація видань
3. Загальні і специфічні ознаки класифікації видань
4. Поділ видань на книжкові, журнальні, листові
Висновки
Список використаної літератури

Русский Українська English Español Lietuvių Azərbaycanca

Выберите страну:

Выберите оператора:

Отправь SMS с текстом на номер ...
Стоимость SMS - ... с НДС. Текст действителен для 1 SMS.

Отправьте SMS в течение минут секунд

Время отправки SMS вышло! Сгенерировать еще один текст SMS

Для получения услуги необходимо отправить 1 SMS.

Введите полученный в ответном SMS пароль:

Технический провайдер: «СМС Биллинг Украина»

Информ. служба провайдера: с 10:00 до 18:00 в будние дни, тел.: +38-048-771-12-36

(Скорочений текст роботи для ознайомлення)

Одне і те ж повідомлення (твір) може існувати в різних формах: у рукописі, у вигляді магнітофонного запису, після публікації у формі видання і т.п. Кожне з позначень вносить до характеристики повідомлення щось інше, по-іншому розкриває суть документа, виділяючи в нім ті або інші особливості, специфічні ознаки, які враховуються при створенні, розповсюдженні, обробці, зберіганні, використанні документів, що функціонують в системі документних комунікацій.
Особливе місце в документній комунікації займають книги, журнали, газети, плакати, карти, ноти і т. п., складові групу видань. Видання — це теж документ, але воно має свої специфічні особливості, що відрізняють його від інших видів документів.
Видання — основний вид опублікованого, друкарського, поліграфічного документа. Це документ, призначений для розповсюдження інформації, що міститься в нім, пройшов редакційно-видавничу обробку, отриманий друкуванням або тисненням, поліграфічно самостійно оформлений, такий, що має вихідні відомості. До видань можуть бути зараховані всі документи, випущені по планах видавництв або позапланово, на основі договорів з авторами, будь-якими способами поліграфічного друку.
Приймаючи це визначення за результатне, виявляють істотну відмінність видання від інших видів документів. За межами видань залишаються всі письмові документи, що не піддавалися редакційно-видавничій обробці і з цієї причини не включені в процес масової комунікації. Сюди не входять і всі твори в усній формі. До видань також не відносяться документи на магнітофонній або відеомагнітофонній стрічці, диску, дискеті, перфокарті, перфострічці і т.п.

1. Характеристика окремих видів документів та їх найсуттєвіші типові ознаки: цільове призначення, читацька адреси, характер інформації

Основну частину видань складають текстові видання, зміст яких передається знаками природної мови. Їх основу складає словесний (мовний, літературний) текст, що складається з фраз і слів, значення яких відоме реципієнтові (читачеві) або може бути знайдено в тлумачному словнику. З елементарних складових — фонем — створюються слова, які в поєднанні один з одним дають пропозиції і текст. Сенс тексту завжди виражається вербально, письмово. Письмовий текст — найточніше зображення мови. Саме тому спосіб листа, яким ми користуємося, і називається фонетичним.
Еволюція способів фіксації інформації, що базуються на слові, — це рух від закріплення усної мови, писемності до книгодрукування, до можливості тиражувати тексти.
Серед класифікаційних ознак текстових видань особливе місце займає цільове призначення і читацька адреса, які в єдності з характером викладу тексту (тобто жанром) дають можливість визначати різні типи видань. Серед них: офіційне, наукове, науково-популярне, науково-виробниче і ін.

Визначення поняття «книга»
Етимологічний сенс слова «книга» давно втрачений. Імовірно воно означає сувій паперу. У стародавніх слов'ян слово «книга» означало уміння писати, письменність, знання взагалі.
До цих пір не вироблено єдиний, такий, що отримав загальне визнання, поняття «книга». Труднощі, пов'язані з можливістю дати точне визначення поняття «книга», що не викликає сумнівів, полягають в тому, що воно багатозначне, впродовж історії мінялося, розумілося то широко, то вузько, а межі, що відокремлюють його від дефініції поняття «документ», довгий час не були встановлені.
Згідно сучасним уявленням, книга — це книжкове видання об'ємом понад 48 сторінок, у вигляді блоку листів друкарського матеріалу будь-якого формату, що скріпляють в корінці, в обкладинці або палітурці. Під листом друкарського матеріалу розуміється лист паперу (синтетичного замінника), картону, тканини, поверхню яких містить відтиснення.
Книга — найважливіше джерело інформації, канал соціальної комунікації, основний різновид документа у складі фондів бібліотек інших документно-комунікаційних структур. Це найбільш важлива форма зберігання словесної і графічної інформації, призначеної для багатократного використання і передачі у просторі та часі. Перераховані функції книги є її постійними властивостями. До змінних же відносяться матеріали, на яких відтворюється інформація, форма книги, різновиди шрифтів і змісту, а також особливі функції різних типів книг."
Книга є продуктом книжкової справи — сукупності галузей культури і виробництва, пов'язаних із створенням і виготовленням книги, її розповсюдженням, зберіганням, описом і вивченням. Відбір для поліграфічного відтворення і розповсюдження творів науки, літератури, мистецтва, їх професійна оцінка, підготовка до друку і випуск — функції видавничої справи.

Патентний документ
Патентний документ містить інформацію про результати науково-технічної діяльності, заявлені або визнані як об'єкти промислової власності, і про права власників на винаходи.
Патентна документація — це сукупність первинних і вторинних документів, що складаються відповідно до патентного законодавства і встановлюють офіційне визнання наявності винаходів, промислових зразків і корисних моделей. Патентний документ підлягає юридичній охороні держави, підтверджується виводами державної експертизи і не може містити неперевірених даних. У нім міститься інформація науково-технічного, юридичного і економічного характеру, службовка для фіксації і захисту прав винахідників, патентовласників, а також для встановлення пріоритету винаходів, що патентуються і запатентованих.
Винахід — нове і таке, що володіє істотними відмінностями технічне рішення задачі в будь-якій області соціальної діяльності, дає позитивний ефект.
Право на винахід упевняється авторським свідоцтвом або патентом. Це основні охоронні документи.
Патентна документація представлена описами винаходів, документацією про промислові зразки, корисні моделі і товарні знаки (первинні документи); державними бібліографічними покажчиками (бюлетенями); патентними відомствами (вторинні документи). Патентна документація є об'єктом вивчення патентознавства.
Через свою оперативність, достовірність і унікальність, патентна документація є одним з основних джерел наукової інформації. Тільки 5% даних, наявних в цих документах, потрапляє на сторінки наукових видань.

Загальна характеристика періодичного видання, що продовжується
Періодичні видання (ППрі), що продовжуються, виділяються за ознакою регулярності виходу в світ.
Періодичне видання виходить через певні проміжки часу постійним для кожного року числом номерів (випусків), що не повторюються за змістом, однотипно оформленими нумерованими або датованими випусками, що мають однакову назву.
Видання, що продовжується, виходить через невизначені проміжки часу, у міру накопичення матеріалу, що не повторюються за змістом, однотипно оформленими нумерованими і/або датованими випусками, що мають загальний заголовок.
ППрі є різновидом серійного видання, що виходить протягом часу, тривалість якого заздалегідь не встановлена, як правило, нумерованими і/або датованими випусками (томами), що мають однаковий заголовок.
Серійне видання планується як нескінченне, необмежене в часі видання. Його окремі випуски мають суцільну нумерацію, не повторюються за змістом. Випуск серійного видання може припинитися під впливом різних обставин, проте у момент свого початку воно мислиться безперервним. Для серійних видань характерна ще одна ознака: їх, як правило, випускають декілька колективів (наукових, творчих, просвітницьких, суспільних). Назви цих колективів обов'язково указуються у вихідних відомостях.
Періодичне видання — найбільш поширений вид серійного видання. Воно характеризується певними ознаками: актуальність тематики, різнохарактерність зміст, оперативність і регулярність виходу в світ, відповідність заголовка характеру видання, не змінному протягом тривалого часу, наявність однієї або декількох організацій, органом якої (яких) виступає видання. Періодичне видання є одним з основних засобів в системі масової комунікації.
За ознакою регулярності виходу в світ періодично видання можуть бути щоденними, щотижневими, щомісячними, щоквартальними, щорічними і т.д.
По місцю випуску і сфері розповсюдження розрізняють місцеві (в межах однієї області, міста, одного або не скількох районів, підприємства, установи, господарства або учбового закладу), регіональні (Автономної Республіки Крим), загальнодержавні (національні) і зарубіжні періодичні видання.
Виділяють п'ять основних видів періодичних видань: газета, журнал, хворій, календар, експрес-інформація.

Загальна характеристика нотного видання
Зі всієї сукупності документів нотні видання виділяють по характеру знакових засобів фіксації і передачі інформації. За цією ознакою нотні видання відносяться до ідеографічних документів, де знаками служать умовні позначення, що не відображають реальних предметів або явищ. Крім того, нотне видання — це різновид видання, велику частину об'єму якого займає нотний запис музичного твору. Воно призначене для виконання або вивчення музичних творів. На відміну від текстових видань, нотні — передають інформацію за допомогою спеціальних знаків — нот. Основну частину нотних видань складає запис музичних творів з текстом або без нього.
Музика (грец. musike — мистецтво муз) — вид мистецтва, що відображає дійсність в звукових художніх образах. Її зміст складають художньо-інтонаційні образи як результат віддзеркалення, перетворення і естетичної оцінки об'єктивної реальності в свідомості виконавця. Музика грунтується на здатності людини асоціювати слухові відчуття з власними переживаннями, із станами і процесами зовнішнього світу. Музична культура кожного народу володіє специфічними рисами, які виявляються перш за все в на рідній музиці, де думка утілюється в інтонації. Середовищем втілення музичних образів служать визначений чином організовані звуки. Основні елементи і виразні засоби музики — лад, ритм, метр, темп, динаміка, тембр, мелодія, гармонія, поліфонія, інструментування.
Музика підрозділяється на пологи і види (опера, симфонічна, камерна і ін.), жанри (героїчним опера, комічна опера, пісня, танець, марш, симфонія, сюїта, соната і ін.)

Загальна характеристика картографічних видань
Провідне місце серед картографічних документів займають видання.
Картографічне видання (КВ) виділяють з масиву видань за ознакою знакової природи інформації або за формою інформаційних знаків, за допомогою яких фіксується інформація.
Велику частину картографічного видання займає картографічний твір (одне або декілька). Під картографічним розуміють твір, головною частиною якого є зображення, побудоване в картографічній проекції, — зменшене, узагальнене зображення поверхні Землі, поверхні іншого небесного тіла або іноземного простору в певній системі умовних знаків.
Специфіку КВ визначають наступні відмінні риси: математично певна побудова; використання особливих знакових систем — картографічних знаків-символів; відбір і узагальнення явищ, що зображаються; незначні доповнення тексту або цифрової інформації; системне відображення дійсності; ціленаправлене моделювання.
Що зображаються в КВ об'єкти і явища володіють геометричною точністю, тобто показані в зменшеному вигляді в тому місці, де вони знаходяться насправді, з збереженням пропорційності їх розмірів і співвідношень про іншими об'єктами. Для цього використовують ті або інші математичні способи відображення, звані картографічними проекціями, які встановлюють строгу функціональну залежність між географічними координатами точок явищ (точок земної поверхні), що картографуються, і прямокутними (або іншими) координатами тих же крапок на площині (карті). Разом з координатною сіткою, масштабом і величезною геодезичною мережею картографічна проекція складає математичну основу картографічного видання.
Оскільки всі об'єкти неможливо показати на обмеженій площі карти, виникає завдання їх відбору, вибору найголовніших і типовіших. Відбір, узагальнення і виділення головних об'єктів для зображення на картографічному виданні називається такою, що картографічною генералізує (лат. generalis — загальний, головний). Вона завжди виконується з урахуванням масштабу і призначення карти. Та, що генералізує звільняє карту від другорядних в даному масштабі деталей місцевості, забезпечує виразну передачу головних географічних особливостей, зберігає наочність зображення.
Системне відображення дійсності в картографічних виданнях засноване на впровадженні системного підходу, при якому картографічні явища розглядаються або як геосистеми, тобто територіальні природні і соціально-економічні комплекси різного рангу і просторової розмірності, або як їх елементи.
Повнішому розумінню істоти карт сприяє погляд на них як на моделі, тобто побудови, відтворюючі деякі сторони дійсності в спрощеній формі з метою отримання про них нових знань.
Вивченням і розробкою картографічних видань, їх суті, різновидів, системи, форми, окремих елементів, символів, особливостей їх оформлення і створення, виробництвом і використанням займається картографія — область науки, техніка і виробництва, яка займається вивченням, створенням і використанням картографічних творів. Картоведення — це що вивчає їх наукова дисципліна, яка розглядає карти і інші картографічні твори як особливий спосіб віддзеркалення дійсності і просторові моделі реальних явищ (поверхні Землі, іншого небесного тіла простору), що містять їх кількісні і якісні характеристики.
По структурі і матеріальній конструкції картографічні видання діляться на 3 види: карти, атласи, глобуси. Глобуси до видань відносяться умовно: це нецензурний, об'ємний документ.

Видання ізографії
Документ ізографії містить інформацію, виражену за допомогою зображення якого-небудь об'єкту (одного або декількох).
Документи ізографій містять інформацію, що відображає дійсність в наочних, візуально сприйманих образах і, як правило, точно відтворюючу реальність. Завдяки методам узагальнення, типізації, уяві художника, ізодокументи здатні естетично розкривати тимчасовий розвиток подій, духовну зовнішність, переживання, думки, взаємини людей, утілювати суспільні ідеї.
Ізодокументи виділяють по характеру знакових засобів фіксації і передачі інформації. За цією ознакою їх відносять до класу іконічних (іконографічних) — документів, що містять переважне зображення витворів образотворчого мистецтва, спеціальної або художньої фотографії. У ізодокументах інформація фіксується за допомогою схожих знаків об'єкта, що відображається. Це — візуальні документи.
Основну частину документів ізографій складають ізовидання.

Поняття «Неопублікований документ»
По ступеню надання відомостей документи діляться на опублікованих і неопублікованих. Поняття «Неопублікований документ» виступає як протилежне поняттю «Опублікований документ», «публікація», «видання».
З'явившись в 1960-х роках, термін «опублікований», а потім «неопублікований документ», не отримали однозначного визначення. Найбільш прийнятним представляється визначення, згідно якому опублікований, — це документ, призначений для широкого і багатократного використання, як правило, пройшов редакційно-видавничу обробку, мав тираж і вихідні дані.
Неопублікований документ не розрахований на широке розповсюдження, створений в ході роботи установ, підприємств, окремих осіб, відображає результат їх діяльності. Неопубліковані документи залишаються в рукописному вигляді або тиражуються в невеликій кількості екземплярів. До них відносяться звіти об НДР і ДКР, дисертації (за винятком виданих у вигляді наукової доповіді), описи алгоритмів і програм, проекти і кошториси, раціоналізаторські пропозиції, неопубліковані заявки на винаходи, рукописи, що депонують, рукописи перекладів.
В межах неопублікованого виділяється непублікований документ — призначений для одноразового використання, необхідний для ухвалення або виконання безпосередніх управлінських рішень, такий, що містить первинні початкові фактичні відомості, показники, параметри і т.д. Сюди відносять адміністративно-господарську, організаційно-розпорядливу, бухгалтерську, технологічну, постачальницьку і подібну документацію. Неопубліковані документи служать основою для складання нових узагальнюючих документів.
Неопубліковані документи оформляються, як правило, засобами машинопису або друкуються принтером ЕОМ, реєструються в органах інформації і бібліотеках для віддзеркалення в інформаційних виданнях або базах даних цих органів.
Неопубліковані документи виникли історично раніше, ніж опубліковані. Зараз видається лише 20% відомостей, отриманих в процесі досліджень, тому неопубліковані документів в 4 рази більше, ніж опублікованих. По загальній кількості назв число неопублікованих документів, що щорічно з'являються, перевищує випуск опублікованих, а по важливості, новизні, актуальності, унікальності і достовірності інформації, оперативності виходу і іншим інформаційним якостям вони часом перевершують опубліковані документи.

Поняття про діловий документ
Діловий документ є різновидом непублікованого, тобто призначеного для одноразового використання. Його мета — ухвалення або виконання безпосередніх управлінських рішень. Він містить первинні початкові фактичні відомості, показники, параметри і т.п. і є засобом і результатом управлінської діяльності, оскільки управління суспільством, галуззю народного господарства або підприємством (організацією, установою) є з погляду технології процесом отримання, обробки і передачі інформації.
Переважна більшість використовуваної в управлінні інформації фіксуються. Матеріальним носієм фіксованої інформації є документ.

Поняття артефакту
За ознакою соціально-культурної значущості виділяють групу документів, що отримали назву артефакт (лат. arte — штучно, factus — зроблений) — документ, що володіє особливою соціально-культурною цінністю, не властивою документу в цілому. Артефактні документи — це документні пам'ятники, в т.ч. писемності, складові частина культурного надбання країни, народу, людства, що зазвичай охороняються спеціальними законами.
Пам'ятники виступають об'єктом науки пам’ятникознавство, яка ділить їх на рухомих і нерухомих. До рухомих відносять документні пам'ятники: рукописи і старопечатні книги (манускрипти, палімпсести, інкунабули), раритети, рідкісні письмові і графічні видання, кінофотофонодокументи і т.п.
В середині 1980-х років поширення набуло поняття «Книжковий пам'ятник», що поступово стало узагальнювальним для таких понять, як «рідкісна» і «цінна книга» (особливо цінна, унікальна). Трактування цінної книги як якісної її характеристики належить И.Н. Розанову, А.И. Маркушевичу, М.Н. Куфаєву, С.А. Собольовському (XIX — почало XX вв.).

Загальна характеристика кінофотофонодокументів
Важливе місце серед документних джерел інформації займають кінофільми, діафільми, діапозитиви, грамплатівки, магнітні фонограми, які в сукупності називають кінофотофонодокументами (КФФД).
Термін «кінофонодокумент» введений в науковий обіг на початку 1980-х років як узагальнювальний для понять «кінодокумент», «фото-» і «фонодокумент». Проте єдиної загальноприйнятої дефініції даного поняття не існує. Як найбільш загальне може бути прийняте визначення, згідно якому кіофотофонодокумент містить образотворчу, звукову або образотворчо-звукову інформацію, яка відтворюється за допомогою спеціальних технічних засобів (діаскоп, епідіаскоп, фільмоскоп, діапроектор, кінопроектор, магнітофон, програвач). Виняток становить фотографія, інформація на якій сприймається безпосередньо, без допомоги технічних засобів.
Поява КФФД з'явилася відгуком на збільшену суспільну потребу відобразити, зберегти, передати нинішньому і прийдешнім поколінням ту інформацію, яка, будучи зафіксованої в словесній формі, повністю або в значній мірі втрачала свою специфіку і цінність.

2. Класифікація і типологізація видань

Класифікація і типологізація видань займає центральне місце в теоретичних проблемах книгознавства. Типологізація видань, що стала в 1970—1980-х роках основним методом книгознавства, виникла з практичної роботи бібліографії, організаторів видавничої справи, статистиків друку. Типологія залишається теоретичною базою книгознавства, бо лише на підставі чітких сформульованих типологічних характеристик можуть бути визначені основні, важливі для видавців вимоги, критерії, що пред'являються до творів друку, розкриті деякі, до цих пір мало вивчені, особливості. В той же час тільки однієї типологічної характеристики видань недостатньо. Для визначення специфіки видань в масиві різноманітних видів документів необхідна їх видова класифікація.
Типологізація і класифікація видань розробляються в рамках книгознавства — науки про книгу і книжкову справу. Значний внесок до розробки цих питань внесли А.И. Борсук, И.Е. Баренбаум, А.А. Гречихін і ін.

3. Загальні і специфічні ознаки класифікації видань

Будучи одним з видів документів, видання може класифікуватися по ознаках документа: за змістом, матеріальній конструкції, періодичності, знаковій природі інформації і т.п. Його типологічне різноманіття, як і документа в цілому, базується на сукупності ознак, головними з яких є цільове і читацьке призначення, а також характер інформації, що міститься у виданні. Це служить підставою для всесторонньої характеристики видання як виду документа. Видання класифікують по наступних ознаках: цільовому призначенню, об'єму, складу основного тексту, структурі, ступеню аналітико-синтетичної переробки інформації і ін. Це дозволяє здійснити внутрішньовидову класифікацію видань, визначити їх різновиди і типологічну різноманітність.
За цільовим призначенням виділяють наступні типи видань: офіційне, наукове, науково-популярне, науково-виробниче, виробничий-практичне, нормативне виробничий-практичне, виробничий-практичне видання для любителів, учбове, суспільно-політичне, довідкове, видання для дозвілля, рекламне, літературно-художнє.
По ступеню аналітико-синтетичної переробки інформації розрізняють 5 видів видань: інформаційне, реферативне, бібліографічне, оглядове, а також дайджест — видання, що містить публікацію у вигляді підбірки витягань з конкретного тексту, відібраних і згрупованих так, щоб дати про нього загальне уявлення. Це може бути підбірка найцікавіших матеріалів, передрукованих з інших видань.
По інформаційних знаках (знаковій природі інформації), тобто домінуючому у виданні способу фіксації повідомлень, весь масив видань підрозділяється на 4 види: текстове, нотне, картографічне, ізовидання.
У текстовому виданні сенс передається за допомогою письмових знаків природної мови, тобто алфавітний, складовий або ієрогліфічний лист. У наукових і інших виданнях додатково до тексту широко використовуються формули, що складаються з математичних, хімічних і інших знаків, а також графіки, схеми, діаграми і ін. Оскільки математичний знак або символ з поліграфічної точки зору мало відрізняється від букви, то видання з подібними знаками також відносяться до текстових.
Видання для сліпих — брайлевські видання — також є текстовими, хоча поліграфічне їх виготовлення (опуклий шрифт для сліпих) істотно відрізняється від звичайних текстових видань. Тому текстове видання як збірне поняття підрозділяють на два різновиди: плоскопечатне і брайлевске текстове.
Нотне, картографічне і ізовидання є нетекстовими виданнями, в яких сенс передається за допомогою знаків штучної мови (нотних, картографічних), або немовними знаками (образно-образотворчими). До перших відносяться нотні і картографічні видання, до других — видання ізографій (ізовидання).
По матеріальній конструкції (або формі видання) розрізняють наступні види видань: книжне, журнальне, листове, газетне, буклет, карткове видання, плакат, листівка, комплектне видання, книжка-іграшка. По відношенню до плакатів, буклетам і газетам поняття «Листове видання» є збірним. «Книжно-журнальне видання», у свою чергу, збірне для книг, брошур і журналів.
За об'ємом, тобто по кількості сторінок, а також паперу, витраченого на виготовлення одного екземпляра видання, весь масив ділиться на 3 види: книга, брошура, листівка.
По складу основного тексту (тобто по кількості включених творів) видання діляться на 2 види: моновидання і збірка. Моновидання містить один твір. Збірка — видання, що містить ряд творів.
По структурі (тобто числу одиниць, з яких складається видання) розрізняють наступні види видань: серія, однотомне, багатотомне видання, зібрання творів, вибрані твори.
Серія — видання, що включає сукупність томів, об'єднаних спільністю задуму, тематики, цільовим або читацьким призначенням, що виходять в однотипному оформленні.
Однотомне видання (однотомник) — неперіодичне видання, випущене в одному томі.
Багатотомне видання (багатотомник) — неперіодичне видання, що складається з двох або більш нумерованих томів, є єдине ціле за змістом і оформленню.
До зібрань творів відносять однотомне або багатотомне видання, що містить все або значну частину творів одного або декількох авторів, дає уявлення про його (їх) творчість в цілому. До вибраних творів (творам) відносять однотомне або багатотомне видання, що містить частину найбільш значних творів одного або декількох авторів, відібраних за певною ознакою.
По класу художньо-поліграфічного виконання видання діляться на: 1) видання підвищеної якості (подарункові, ювілейні, сувенірні, факсиміле, експортні, особливо ретельно оформлені); 2) видання в покращеному оформленні; 3) видання в звичайному і економному оформленні. Видання може бути ілюстрованим і неілюстрованим, з художньо-образними або науково-пізнавальними ілюстраціями. Ілюстрації можуть складатися з малюнків, гравюр, фотографій, креслень, схем і т.п.
За способом друку видання може бути надруковане високою, офсетною, глибокою, трафаретною і ін. спеціальними видами друку. Видання може бути однофарбним і багатобарвним (зокрема дитяче). Розрізнений шрифт. Крупний шрифт — для дитячих видань і підручників для молодших класів, дрібний — для довідкових видань.
По формату видання ділять на видання великих (від 84x108/8 до 84x90/16), середніх (від 70x100/16 до 70x108/32), малих форматів (від 70x90/32 до 70x102/64) і видання мініатюрні (від 70x90/64 до 60x84/102).
У універсальній схемі класифікації видань їх типи і види суміщені, що обумовлене як труднощами в чіткому визначенні їх відмінностей, так і тим, що вони тісно взаємозв'язані між собою.

4. Поділ видань на книжкові, журнальні, листові

Загальноприйнятим є ділення видань на книжних, журнальних і листових.
Книжне — це видання у вигляді блоку листів друкарського матеріалу будь-якого формату, що скріпляють в корінці, в обкладинці або палітурці. До нього відносять книгу (об'ємом понад 48 сторінок) і брошуру (об'ємом понад 4, але не більше 48 сторінок).
Журнальне — це видання у вигляді листів, що скріпляють в корінці, друкарського матеріалу встановленого формату, видавничо пристосованого до специфіки даного періодичного видання, в обкладинці або палітурці. Основним різновидом цього виду видання є журнал. Сюди можна віднести частину газет, якщо листи газети скріпляють. Тоді використовується термін «газетний-журнальне видання».
Листове — це видання у вигляді одного або декількох листів друкарського матеріалу будь-якого формату без того, що скріпляє. Різновидом цього виду видання є газетне і карткове видання.
Газетне — це листове видання у вигляді одного або декількох листів друкарського матеріалу встановленого формату, видавничо пристосованого до специфіки даного періодичного видання.
Карткове — листове видання у вигляді картки встановленого формату, віддруковане на матеріалі підвищеної щільності. До листових видань відносять газету, плакат, буклет, листівку і т.д.
Видання — це твір друку, виріб поліграфічного виробництва, отриманий друкуванням або тисненням. До творів друку, окрім книг, брошур, журналів, газет і плакатів, відносять також малі друкарські форми: буклети, листівки, програми, квитки, листівки, етикетки, бланки.
Крім творів друку до поліграфічної продукції відносяться білові товари (зошити), акциденція (бланки) і ін. У масі цієї продукції видання відрізняється наявністю інформації, призначеної для розповсюдження, а також особливим видавничим оформленням. В результаті маємо наступний класифікаційний ряд: документ — поліграфічна продукція — твір друку — видання. Найбільш широке поняття тут — «документ», найбільш вузьке — «видання».
Воно є діалектичною єдністю семіотичної (знаковою) інформації і матеріального носія і містить завершену інформацію (повідомлення, текст), виражену природною мовою, зафіксовану, як правило, на паперовому носієві, має більш менш офіційний характер (відомості про видання), розраховано на безпосереднє візуальне сприйняття. Видання як друкарський документ (твір друку) як би протистоїть документам нецензурного походження (фільмам, звуковим записам, мікрофішам), а також носіям інформації для комп'ютерного читання (дискетам, відеодискам і т. п.).

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Віденко А.Н. Сучасне діловодство. - К., 2001.
2. Кулешов С. Документальні джерела наукової інформації. – К.: УкрІНТЕЛІ, 1995. – 191 с.
3. Кушнаренко Н.Н. Документоведение: Учебник. – 7-е изд., стер. – К.: Знання, 2006. – 459 с. – (Высшее образование ХХІ века).
4. Погиба Л.Г., Грибіниченко Т.О., Баган М.П. Складання ділових паперів. - К., 2002.
5. Хойнацький М. Основи стандартизації // Вісн. Кн. Палати. - -1997. - № 3. – С. 20-24.

Символ 2017 года – Петух и он должен быть в каждом доме. Он будет не только украшать комнату, но дополнительно послужит хорошим подарком для родных и близких. Это непростой символ, он обожает уют и не переносит серых будней. Сделать его можно в домашних условиях самому или заручившись помощью своих детей. Совместный труд с вашим ребенком позволит вам стать еще ближе к друг другу и помогут быстрее развиваться. Давайте разберемся, как делается поделка петух своими руками из самых разных подручных материалов — для себя, для новогоднего декора дома или вместе с детьми для школы или детского сада.

Новогодняя поделка петух своими руками: из чего сделатьНовогодняя поделка петух своими руками: из чего сделать

Содержание

1. Подушка в виде петуха

Хорошим подарком и украшением собственного интерьера станет петушок, сшитый своими руками. Такую подушку можно применять в зале, спальне, на кухне. Подбирая материал по цвету, вы смоете добавить уюта в любую комнату. Можно обновить уже сшитую игрушку и добавить разные аппликации, бисер. Если у вас есть даже небольшие навыки шитья, то вы сможете изготовить такую игрушку самостоятельно.

Подушка петух своими рукамиПодушка петух своими руками

Сначала возьмите листы бумаги формата А4 или старые ненужные обои. Нарисуйте на ней детали. Подбирайте специальную ткань. Можно сделать подушку однотонной, а можно и наоборот. Например, крылья одного цвета, туловище – другого, клюв и гребень — третьего. Для подушки подойдет ткань, с которой раньше были сшиты подушки или пододеяльник. По желанию, можно сделать не только петушка, но еще дополнительно и курочек.

Пошаговая инструкция: подушка-треугольник в виде петухаПошаговая инструкция: подушка-треугольник в виде петуха

2. Открытка с петушком

Поздравлять родных и близких всегда приятно, но подарить еще что-то и поделку, сделанную своими руками – намного приятней. Например, это может быть открытка с петухом — символом нового года. Для этого понадобится совсем немного.

Открытка петух своими рукамиОткрытка петух своими руками

Вам понадобится:

 1. Цветная бумага.
 2. Клей ПВА, но подойдет и клей-карандаш.
 3. Скотч, лучше всего двухсторонний.
 4. Ножницы.

Добавьте немного своей фантазии.

Макеты с изображением петушка можно найти очень большое количество в Интернете. Но если вы можете рисовать, то изображение этого символа можно нарисовать самостоятельно. Если это будет подарок к Новому году, то подойдет голубой фон. Можно на нем нарисовать снежинки.

Вам понадобится еще две фигурки петушка. Можно больше – открытка получится более объемной. На обратную сторону каждой открытки нужно наклеить двухсторонний скотч и приклеить к центру открытки. Под картинкой сделайте надпись с поздравлением, Например, «поздравляю», «С Новым годом» или «С рождеством.

Откройте открытку и внутри красиво напишите пожелание. Или выберите пожелание в Интернет, распечатайте его, вырежьте и наклейте пожелание также на двухсторонний скотч. Такая объемная открытка с петухом обязательно порадует ваших родных и близких. Такое поздравление можно приготовить вместе со своим ребенком.

3. Вяжем петушка крючком и на спицах

Для женщин, который умеют вязать, это будет идеальным вариантом изготовить петушка. Такой вязаный петух станет украшением кухни или спальни, а также подойдет для подарка.

Вязаные петушки к новому 2017 годуВязаные петушки к новому 2017 году

Для изготовления этой поделки вам понадобятся:

 1. 4 пуговицы черного цвета.
 2. Ткань. Могут пригодиться старая простынь или другая плотная ткань. Расцветку можно подобрать, какая вам больше нравится.
 3. Крючки маленькие.
 4. Нитки 4 цветов. Можно приготовить старые свитера, которые уже не нужны. Это могут быть шерстяные или хлопковые нити.

Изготовить символ можно следующим образом:

 • В самую первую очередь сделайте выкройку петушка на бумаге или старых обоях. Вырежьте ее аккуратно ножницами.
 • Перенесите ее на ткань, соблюдайте небольшое отступление для шва по 5 миллиметров.
 • Свяжите теперь голову петушка и его туловище. Для этого подойдут нитки серого цвета.
 • Коричневым цветом вывяжите животик.
 • Красным цветом сделайте гребешок и клюв.

Вязать можно отдельно детали или полностью изготовить петушка целиком. Наполните игрушку синтепоном, ватой или кусочками ткани, которую необходимо мелко порезать. Пришейте символу 2017 года пуговицы вместо глаза. Можно заменить пуговицы бусинками из старого ожерелья. Поделка готова.

4. Петух из разноцветных лоскутков

Эта игрушка идеально подходит для украшения елки, поднятия настроения и просто украшение домашнего интерьера. Его выполнить можно в домашних условиях самостоятельно. В период плохого настроения его можно помять в руках и это быстро поднимает настроение. Или поставить на окошко для того, чтобы его рассматривать утром после пробуждения.

Простой петушок из разноцветных лоскутковПростой петушок из разноцветных лоскутков

Вам понадобятся кусочки разноцветной яркой ткани. Лучше всего подойдет ткань яркая с красивым рисунком. Дополнительно вам понадобятся нитки под цвет ткани, Пуговицы маленькие или бисер черного цвета.

Для того чтобы изготовить яркого красивого петушка, вам нужно будет проделать следующие действия:

 • Из яркой ткани вырезаем квадрат. Он может быть маленьким, средним или большим, в зависимости от размера игрушки, которую вы хотите сделать.
 • Отдельно берем ткань красного цвета. Другой цвет не подойдет, так как вы будете делать клюв и гребешок.
 • Детали нужно вшить в угол квадрат. Во внутрь туловища символа нужно вложить синтепон или вату. Можно вместо этого взять наполнение со старой курточки.
 • Края фигурки нужно сшить так, чтобы получилась пирамидка.
 • Можно пришить петушку длинные ножки и посадить его на холодильник.
 • Хвост можно приготовить из тонких полосок такой же ткани. Для более яркого и веселого петушка хорошо подойдет хвост из нескольких цветов.

5. Петушок из пластилина

Эту поделку можно сделать своими руками, при чем совместно со своим ребенком. Это поможет развить моторику рук. Для этого символа вам понадобится тесто для лепки или пластилин разных цветов, специальная досточка для этого занятия.

Курица и петух из пластилинаКурица и петух из пластилина

Возьмите пластилин любого цвета, кроме красного (это будут клюв и гребешок).

 • Сделайте три шарика разного диаметра. Голова должна быть маленькая, точно также как и голова. Туловище – самый большой кружочек.
 • Сделайте из красного пластилина гребешок и клюв; из белого с черным – глаза.
 • Хвост и крылья можно сделать сразу из нескольких цветов. Крылья можно сделать специально в виде капельки. Их можно сделать просто из бумаги или плотного картона.
 • Место, где будут вставлять крылья, необходимо предварительно подготовить место. Ножом сделайте отметину и зафиксируйте его при помощи пластилина.

6. Петух из бумаги своими руками

Также просто, как и из пластилина можно сделать петуха из бумаги своими руками. Все, что вам понадобится — это цветная бумага или обычная и краски или фломастеры и немного фантазии. Можно нарисовать петушка самому, можно найти готовые трафареты. Также он может быть как объемным, так и плоским. С детьми петушка можно сделать из желтого конуса — смотрите на фото, а в качестве новогоднего сувенира найти какое-то более сложное и натуралистичное решение.

Простые новогодние петушки из бумагиПростые новогодние петушки из бумаги

7. Петух из шарика и ниток

Еще один очень легкий способ сделать символ 2017 года — это изготовить петушка из шарика и ниток. Все, что вам понадобится — это один или два воздушных шарика, яркие желтые, оранжевые или красные нитки, клей ПВА, а также пуговицы и лоскутки ткани или цветная бумага для украшения игрушки и придания ей завершенного вида.

Поделка петух из ниток и тканиПоделка петух шарика и ниток + ткань

Как сделать:

Сначала надуваем до нужного размера шарик. Потом макаем нитки в клей и обматываем наш шарик — плотно или не слишком плотно, как вам больше нравится — там мы подготовим каркас для нашей будущей игрушки. Ничего сложного нет, поэтому такую поделку можно сделать на новый год и вместе с детьми. Кстати, это может быть не только петушок, но и любое другое животное.

Делаем туловище петушка из воздушного шарика, ниток и клея ПВАДелаем туловище петушка из воздушного шарика, ниток и клея ПВА

После того, как клей высохнет, шарик достаточно просто проколоть иголкой и вытянуть остатки из каркаса. У нас есть туловище петушка и его голова — если вы решили использовать два шарика. Теперь берем пуговицы и делаем из них глаза, приклеив к каркасу на нужное место. Из лоскутком или цветной бумаги изготавливаем крылья и хвост — также приклеиваем. Лапки можно сделать из фетра, бумаги или проволоки и лоскутков. Вот что у вас может получиться:

Вот тут можно почитать, как таким способом сделать светильники из ниток — отличная идея для дачи.

8. Поделка петух из фетра

Готовые схемы и идеи, как делать петушка на новый год из фетраГотовые схемы и идеи, как делать петушка на новый год из фетра

Сшить петушка можно не только из ткани или разноцветных лоскутков, но и из фетра. Между прочим, это чуть ли не самая популярная идея, так как фетр не крошится, не нуждается в обработке краев, а значит, фигурки и игрушки делать будет очень просто. Простые поделки петухов делаются из разноцветных листов фетра: просто вырезаются нужные части и наклеиваются друга на друга — получится легкая плоская поделка. А вот более сложные объемные фигурки из фетра уже придется шить, и тут лучше воспользоваться уже созданными кем-то идеями. Вот четыре готовые схемы, как самому сделать петуха из фетра, осталось только скачать, распечатать, нанести на ткань и вырезать:

Петушок из фетра — готовая схема

А если вы считаете, что это слишком сложно, то посмотрите на фото других фигурок, сделанных из этого материала, возможно, какая-то идея понравится вам больше. Между прочим, хорошо — не значит сложно. Есть очень простые решения для подобной поделки, которые смотрятся очень мило и вполне подойдут для новогодних сувениров. Например, обратите внимание на петушка- сердечко.

9. Петух из пластиковых бутылок

Пластиковые бутылки — это очень популярный материл для дачных и детских поделок. Вот тут мы уже писали, что сделать из бутылок для дачи, а сегодня расскажем, как из них сделать петуха. Самый легкий вариант поделки — это взять одну бутылку и с помощью цветной бумаги, пуговиц, одноразовой посуды и любых других подручных материалов задекорировать ее под символ Нового года.

Детская поделка из пластиковых бутылок в виде петухаДетская поделка из пластиковых бутылок в виде петуха

Более сложные варианты — это создание объемных петухов, которыми можно украсить дачу. Здесь уже не обойтись без абстрактного воображения, умения создавать нужные формы и сочетать разные цвета, так как готовых схем таких фигурок просто нет. Вам придется самим вырезать «перья» для хвоста и оперения, делать гребешок и собирать все это в единую форму. Но у некоторых эти птицы получаются прям, как живые — смотрите сами на фото:

55

10. Поделки из соленого теста — петух

Еще один популярный материал для детских поделок — это соленое тесто. Сделать его не сложно, лепить — также просто, как и из пластилина, но при этом фигурки получаются более прочные и долговечные — можно не бояться, что ваш ребенок сломает все лишь потому, что чуть сильнее, чем нужно, сжал пальцы на игрушке.

Оригинальные и забавные петушки, сделанные из тестаОригинальные и забавные петушки, сделанные из теста

Рецепт петушка из соленого теста:

Простой способ сделать фигурку петуха из теста для новогоднего декораПростой способ сделать фигурку петуха из теста для новогоднего декора

Смешиваем в миске 200-250 грамм муки и полстакана или чуть больше мелкой морской или обычной поваренной соли. Добавляем около 150 граммов воды и тщательно все перемешиваем. В конце вливаем 20-30 грамм клея — лучше использовать ПВА, для того, чтобы тесто лучше держало форму и фигурки не разваливались.

Пошаговый мастер-класс: петушок из яйца и соленого тестаПошаговый мастер-класс: петушок из яйца и соленого теста

Далее начинаем лепить фигурку — делаем туловище, добавляем голову, к нему приделываем крылья и хвост, а также не забываем про гребешок и клюв. После раскрашиваем гуашью или какими-то специальными красками. Все детали делаем отдельно, а потом склеиваем между собой клеем или водой. Для изготовления мелких деталей и придания им формы используйте скальпень или тонкий и острый нож, при работе вместе с детьми лучше взять безопасные пластиковые инструменты — лопаточку или что-то, что поможет вам делать прорези и создавать нужные элементы.

Видео: новогодняя поделка петух своими руками

Поделка — огненный петух

Все ведь помнят, что наступает 2017 год огненного петуха, а значит, если уж делать фигурку, то стоит ориентироваться именно на эти яркие цвета. Это может быть красный петух, оранжевый, желтый или же можно сочетать все эти оттенки в одной игрушке. Вы можете сделать такие поделки петухов из разных материалов — из фетра и лоскутков, из ткани и бумаги, из пластиковых бутылок, стаканчиков и другой одноразовой посуды. Также огненного петуха на новый год можно сделать из лент, мишуры и елочных шариков, чтобы украсить такими фигурками новогоднюю елку или использовать в качестве поделки для детского сада.

Яркий огненный петух - отличная идея для новогодней поделкиЯркий огненный петух — отличная идея для новогодней поделки

Объемная поделка петух вместе с детьми

Если плоская фигурка вам не по душе, почему бы не сделать объемные поделки в виде петуха, которые можно и в детский сад детям отдать и друзьям подарить на новый год? Про то, как связать петушка крючков или сшить лоскутков или ткани мы уже рассказывали — это самый популярный способ делать объемные игрушки. Поделки в сад на год петуха проще всего делать из бумаги, салфеток или из пластилина, и если с пластилином все понятно, с то бумагой — можно использовать различные способы, например, сделать сначала конус из цветной бумаги, а уже потом превратить его в петушка. Также можно использовать такие техники, как объемный квиллинг или обычной или гофрированной бумаги, оригами, папье маше и использование сложных схем и выкроек. Кто-то вообще умудряется делать петуха из ватных дисков и палочек, а на елку — из елочных шариков, крупы, макарон, кофейных зерен, шишек, каштанов, желудей и другого природного материала.

Объемный петушок из различных подручных материаловОбъемный петушок из различных подручных материалов

Бонус: петух из крупы для детского сада

И еще одна поделка бонусом — это петушок из крупы, которую можно сделать как для детского сада, так и для начальной школы. Крупу можно использовать самую разную, эту композицию можно изготовить из пшенки и гречки, гороха и фасоли, манки, риса и других круп. Чем больше вариантов у вас будет, тем более интересной получится поделка — есть шанс выиграть конкурс вместе с ребенком.

Петух из крупы своими руками: выкладываем из фасолиПетух из крупы своими руками: выкладываем из фасоли

Технология проста: рисуем на листе бумаги петушка — это вполне могут сделать родители, а если сложно нарисовать самим, всегда можно скачать готовый трафарет, распечатать и использовать для декора. Далее кисточкой наносим клей на всю поверхность, которую вы будете заполнять природным материалом. Осталось насыпать крупу и дать клею высохнуть. После этого просто стряхиваем лишние крупинки и получаем готовую поделку. Хитрость: если вы используете несколько разных круп, то чтобы они не смешивались, лучше наносить слои по очереди, «раскрашивая» клеем только нужные сейчас участки рисунка. А вот панно из фасоли или гороха выкладывать уже сложнее — тут придется класть фасолинки ровными рядками друг к другу, предварительно также нанеся на бумагу клей. Вот что у вас может получиться:

Фото поделок петухов

Из чего еще можно сделать петушка? Да из чего угодно, из пуговиц или пластиковых бутылок (такой поделкой можно украсить сад на даче). Он может быть деревянный или из ниток, из старых вещей или каких-то еще подручных материалов, например, одноразовых тарелок. Картина в технике квиллинг с петушком — символом 2017 года — также может быть отличным подарком. Из атласных лент, перьев и бисера можно делать украшения для петушка из бумаги или ткани.

Картина с петушком своими рукамиКартина с петушком своими руками Петух в технике квиллингПетух в технике квиллинг Поделка петух из соломыПоделка петух из соломы Петушок для дачи из пластиковых бутылок и одноразовой посудыПетушок для дачи из пластиковых бутылок и одноразовой посуды Делаем петушка из спилов деревьевДелаем петушка из спилов деревьев Яркий разноцветных петух из пуговицЯркий разноцветных петух из пуговиц Простая поделка с детьми - петух из бумажной тарелкиПростая поделка с детьми — петух из бумажной тарелки Делаем петушка для дачи из подручных материаловДелаем петушка для дачи из подручных материалов Деревянный петух - символ 2017 годаДеревянный петух — символ 2017 года Петушок из одноразовых ложек и бумаги - простая поделка в детский садПетушок из одноразовых ложек и бумаги — простая поделка в детский сад Яркие и стильные курицы и петухи из тыквы - идея осеннего декора садаЯркие и стильные курицы и петухи из тыквы — идея осеннего декора сада Петух из автомобильных покрышек - не выбрасывайте старые шиныПетух из автомобильных покрышек — не выбрасывайте старые шины Простая поделка в детский сад: петушок из киндер-сюрпризаПростая поделка в детский сад: петушок из киндер-сюрприза Милые петушки из бисера - готовая цветовая схемаМилые петушки из бисера — готовая цветовая схема Схема петуха из пластиковых пробок - украшаем забор на дачеСхема петуха из пробок от пластиковых бутылок — украшаем забор на даче Петух из ладошек -поделка для детейПетух из ладошек -поделка для детей Петух из тыквенных семечекПетух из тыквенных семечек Петушок из мусорных пакетовПетушок из мусорных пакетов Поделка петух из яичных контейнеровПоделка петух из яичных контейнеров Поделки петушков из подручных материаловПоделки петушков из подручных материалов Забавные цыплята из шариков и нитокЗабавные цыплята из шариков и ниток Простой петух из пряжи - детская поделкаПростой петух из пряжи — детская поделка Петухи из глины для дачиПетухи из глины для дачи Много петушков на дачу из пластиковых бутылокМного петушков на дачу из пластиковых бутылок Скульптура: петух из скорлупок от яицСкульптура: петух из скорлупок от яиц Делаем с детьми: петух из листьев, картона и лоскутковДелаем с детьми: петух из листьев, картона и лоскутков Поделка петух из перчаткиПоделка петух из перчатки Смешные петушки из одноразовой посудыСмешные петушки из одноразовой посуды Шьем петуха - выкройка к 2017 годуШьем петуха — выкройка к 2017 году Петушок из семечек и пластилинаПетушок из семечек и пластилина Забавный петух из бумаги - поделка для детейЗабавный петух из бумаги — поделка для детей Разноцветный петушок из гофротрубочекРазноцветный петушок из гофротрубочек Петух и курица из яблок и пластилинаПетух и курица из яблок и пластилина Петухи из шинПетухи из шин своими руками Маленький петушок из мусорных пакетовМаленький петушок из мусорных пакетов Поделка петух из шишек и пластилинаПоделка петух из шишек и пластилина Понравилась статья? Поделись в соцсетях!

Похожие посты в блоге

comments powered by HyperComments

Фото Умовні графічні позначення схем
Умовні графічні позначення схем

Умовні графічні позначення схем

Умовні графічні позначення схем

Умовні графічні позначення схем

Умовні графічні позначення схем

Умовні графічні позначення схем

Умовні графічні позначення схем

Умовні графічні позначення схем

Умовні графічні позначення схем

Умовні графічні позначення схем

Умовні графічні позначення схем

Умовні графічні позначення схем

Умовні графічні позначення схем

Умовні графічні позначення схем

Умовні графічні позначення схем

Умовні графічні позначення схем

Умовні графічні позначення схем

Похожие новости:

 • Как сделать свадебный плакат
 • Поздравление за то что воспитала дочь
 • Новые ландшафтный дизайн своими руками
 • Как сделать веер круглый
 • Как сделать куксу на волосах